مدیران آموزشی Educational Administrators


» راه اندازی وبسایت مدیران آموزشی :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» صفحات ارزشمند :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه عملکرد در نقش ویلیامز و اندرسون 1991 :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه فرصت درک شده برای پاداش POR :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده POS :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه تلاش ادراک شده برون و لایت 1996 :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه برجستگی شغلیCSS گرین هوس 1971 :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه آشفتگی اخلاقی 18 گویه :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه خود تنظیمی درمان TSRQ :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه خودکارآمدی معلم جمعی شوارتز و همکاران 1999 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه خودکارآمدی ادارک شده کلی شوارتز و همکاران 2000 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه خودکار آمدی معلم شوارتز و همکاران 1999 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه نگرش فعالیت پیشرفت شوارتز 1999 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه تعویق شوارتز و همکاران 2000 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه تعویق انداختن شوارتز و همکاران 2000 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه نگرانی محیطی بولر و شوارتز 1991 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه مدیریت فعالیت پیشرفت PCI- فرم کوتاه :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه مدیریت فعالیت پیشرفت PCI- گرینگلس و همکاران 1999 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس حمایت اجتماعی برلین- شوارتز و اسکولز 2000 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه اقتدار ادراک شده در سنین بزرگسالی PAA- رالف شوارتز 2008 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی ویژه -بهداشت شوارتز و رنر :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه خود تنظیمی شوارتز و همکاران 1999 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه هویت ملی کارکنان :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن IMS :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» مدیریت و سازمان در چشم انداز قرن 21 :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری LTSI - هالتون و بیتز 1998 :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه سبک های رهبری مربیان LSS :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش و همکاران 1994 :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه مدیریت تضاد و تعارض :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو JIQ :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر AHS :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه آسیب ها و تهدیدهای موثر بر مدیران فرهنگی :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگارشاین :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش توانمندی پزشکان عمومی :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه فاجعه سازی درد :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس وجدان استیگما SCQ :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس وجدان استیگما SCQ :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس خود وجدانی SCSR :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت مشتری خدایاری فرد و همکاران 1388 :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت شغلی خدایاری فرد و همکاران 1388 :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢
» پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢
» فراخوان جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
» مشهورترین اندیشمندان رشته مدیریت آموزشی :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» با نفوذترین نظریه پرداز علم مدیریت آموزشی :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه زیرساخت های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه موانع ایجاد دانش در سازمان های پژوهشی :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه حمایت اجتماعی برای بچه ها SSQC گوردون 2011 :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه تجارب همتایان PEQ پرینستین و همکاران 2001 :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس تشویش اجتماعی نوجوانان SAS-A لاگریکا و لوپز :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس حمایت اجتماعی نوجوانان و بچه ها مالکی و همکاران CASSS :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس چابکی نیروی کار WAS نانالی و اسپکتور :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس سازمان کاری :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس استراتژی چابکیASS گلدمن 1995 :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت 2003 :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت زمان، انرژی و حافظه پترلو TEM :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه تصاویر نقش: سنجش راهبرد هایی برای از عهده برآمدن استرس نقش پاریک :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه تحلیل مساله اشری و هریسون :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه فازهای حل مسئله یکپارچه موریس و ساشکین PIPS :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه مکان کنترل پاریک :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه موانع تفکر خلاق و عمل نوآورانه مارتین :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه سبک تصمیم راسکین :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه سبک یادگیری جاکوبز و فارمن- فرم کارآموز :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه سبک یادگیری جاکوبز و فارمن- فرم مربی :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه سبک های شناختی مارتین :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه عدالت سازمانی رودر 2003 :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد سازمانی رودر 2003 :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دگروت MSLQ :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه درگیری تحصیلی :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه فعالیت بدنی فشارکی و آزاد AFPAQ :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهنه پنج عاملی شخصیت BFI :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی IPAQ :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» حمایت از پایان نامه ها :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و شاخص سبک های یادگیری سولومون و فیلدر :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و شاخص سبک های یادگیری سولومون و فیلدر :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه خودپنداره تحصیلی لیو و وانگ 2005 :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
» فراخوان مقاله کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
» آزمون نیمه متمرکز دکتری 1393 :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه عوامل موثر بر تعلل ورزی :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران 2007 :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون و همکاران 2002 :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی در کلاس درس ریاضی-فرم دانش آموز- دیوچار 2010 :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی در کلاس درس ریاضی-فرم معلم- دیوچار 2010 :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و تست استدلال- کلاس کرنل، فرم ایکس X- انیس و همکاران 1964 :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و تست آسان تفکر انتقادی ایلینویز- فرم A3 - فینکن و انیس 1993 :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و تست تفکر انتقادی انیس و ویر 1985 :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزیابی تفکر انتقادی- موسسه فن آوری های ارزیابی :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سرفصل های امتیاز دهی تفکر انتقادی کل نگر HCTSR :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و تست مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST- 2000 :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه مشرب/خوی تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTDI :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه خلاقیت لیندی اسمیت 2010- خود سنجی :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه چابکی سازمانی چاربونیر اوروین 2011 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه قابلیت های چابکی لین 2006 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه اهداف پپشرفت AGQ الیوت و مک گرگور 2001 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه پرخاشگری باس و پری :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه ترس FQ مارکس و ماتیوس 1979 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه و جدول زمینه یابی ترس نسخه سوم FSS-III :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه پرخاشگری AQ :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه تاب آوری در میانسالی RIM ریان و کالتابینو 2009 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه تاب آوری یاگنیلد و یانگ 1993 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه قدردانی مک کولوگ و همکاران 2002 GQ :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه کیفیت زندگی کاری NIOSH 2010 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش خستگی چند بعدی MFI :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت زندگی دانشجویان هوبنر 1991 SLSS :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خودگزارشی نظام سنجش رفتار بچه ها و نوجوانان :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش مدرسه SAAS-R :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان CASSS :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و آزمون عدالت سازمانی- رگو و کانها 2006 :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های بورس اوراق بهادار :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و آزمون قدرت تخیل :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و آزمون قدرت ریسک :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و آزمون قدرت ارتباطات :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه فاصله قدرت مدیران :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نگرش به قدرت و اختیار :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه قدرت رهبری :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه منابع قدرت - شرایخیم و هینکین 1989 :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس خوشکامی اسنیت و همیلتون :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و تست خوشبختی دکتر لنتز :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس شخصیت گوگ :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» "پرسشنامه خودشیفتگی NPI 16 گویه :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خلاقیت تصویری تورنس TTCT :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه سیستم انتقال یادگیری LTSI - هالتون و بیتز 1998 :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مبتنی بر شاخص های مدل رضایت مشتری اروپا ECSI :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایتمندی همکاران از عملکرد سازمان :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» راهنمای پرسشنامه رضایت مدد جویان از مراکز بهداشتی و درمانی :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت دانشجویان از دانشگاه دانشکده و پایان نامه اساتید :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت از خدمات وب سایت، براساس مدل کانو :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش رضایت از خدمات وب سایت، بر اساس مدل وبکوال :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نگرش و رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» مقیاس رضایت از زندگیSWLS - دینر و همکاران 1985 :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت شغلی - 30 گویه :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» رضایت شغلی کارکنان ناجا :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت شغلی - 42 گویه :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث (1951) :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رضایت شغلی استیفن رابینز :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI) ویسوکی و کروم 1991 :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس ترس از شکست :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس ترس از موفقیت :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و آزمون تفکر خلاق- فلیپ کارتر 2009 :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» Recent Publications: Wayne K. Hoy, Fawcett Professor Emeritus in Ed Ad-Ohio U :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مکان کنترل معلم- رس و میدوی 1981 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مسئولیت پذیری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -گاسکی 1981 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه شکل های کارآمد- اشتون و همکاران 1982 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس کارآمدی وب- اشتون و همکاران 1982 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه باور به کارآمدی تدریس علم- ریگز و اینوچ 1990 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس حس کارآمدی معلم- فرم کوتاه 12- وولفولک هوی و موران 2001 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس حس کارآمدی معلم- فرم بلند 24- وولفولک هوی و موران 2001 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی معلم- بندورا :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خوش بینی یادگیری شده Learned Optimism :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خوش بینیOPTIMISM (جهت گیری زندگیLOT) - شییر و کارور ١٩٨۵ :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کنترل دانش آموز PCI- هوی 2000 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس کارآمدی جمعی- فرم کوتاه 12- گادارد و هوی 2003 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس کارآمدی جمعی-فرم بلند 21- گادارد و هوی 2003 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد والدین به مدیر- فورسایت و آدامز 2004 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد جمعی والدین به مدرسه- فورسایت و آدامز 2004 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد دانش آموز به معلم- فورسایت و آدامز 2004 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد دانش آموز به مدیر- فورسایت و آدامز 2004 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پ‍رسشنامه اعتماد معلم- هوی و موران 2003 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد معلم - وولفولک هوی 2000 :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه چابکی سازمان :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کمال گرایی فراست :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون MCQ :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه شخصیت بزرگسال آیزنک :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیزنک :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اثربخشی کار گروهی فریدمن و یاربروگ :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اهمال کاری سازمانی - صفاری نیا :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اهمال کاری شغلی - بدیع و همکاران :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سبک تفکر - استرنبرگ و واگنر 1991 :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نیازهای صمیمیت باگاروزی Marital Intimacy Needs :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نیازسنجی راهنمایان تعلیماتی :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کتابداران :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نیاز سنجی آموزشی مدیران میانی :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه راهنمای نیازها GNI :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزیابی تریز TRIZ :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» آزمون سنجش سطوح نیاز :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نیازهای آلدرفر ERG :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سلسله مراتب نیازها- جونز و فیفر1973 :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نیازها گوردون 1994 :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه عوامل مرتبط با انگیزش شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت- صیدافکن :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» آزمون فرافکن انگیزش پیشرفت- دئوموهان :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه انگیزش تحصیلی ISM - مک اینرنی 2001 :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS - والراند 1992 :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خلاقیت رندسیپ :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خلاقیت تصویری- تورنس 1979 (عابدی 1363) :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سواد اطلاعاتی - داور پناه :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سواد مالی شخصی- عرب و کاظمی :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزیابی سواد محیطی :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی- کرون و مارلو 1964 :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس هوش هیجانی- شوت و همکاران 1998 :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» مقیاس هوش هیجانی - تجدید نظر شده شاته MSEIS :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کیفیت زندگی کاری -30 گویه ای :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- والتون :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کیفیت زندگی- ویر و شربورن Sf-36 :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کیفیت زندگی- سازمان بهداشت جهانی 2004 (WHOQOL) :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه غنی سازی شغل- ریف و تاینل :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه بهزیستی روان شناختی- ریف RSPWB-18 :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه بهزیستی روان شناختی- ریف RSPWB-84 :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کار آفرینی اجتماعی- عرب 1390 :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه استرس شغلی/تحصیلی- الیوت 1994 :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه تفکر انتقادی - واتسون و گلیزر 1984- 80 گویه ای :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه تفکر انتقادی - واتسون و گلیزر 1984- 85 گویه ای :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه باور های معرفت شناختی - شومر 1990 :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن BDMCQ :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس سنجش تصویر بدنی - برچید و همکاران :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مدیریت زمان- کوئین 1990 :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کمال گرایی ظاهر بدن PAPS - یانگ و استوبر 2012 :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نگرانی تصویر بدن BICI- لیتلتون و همکاران 2005 :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد به نفس- نامنی 1388 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد درون سازمانی - بنی طبا و همکاران 1388 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد متقابل بین مدیر و کارکنان- شولومان 1998 و مایرز 1991 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد سازمانی- الونن و دیگران (2008) :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتماد سازمانی -نیهان و مارلو 1997 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه جو توانمندسازی- اسکات و ژافه :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه توانمند سازی- اسپریتزر (1995) :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کیفیت تدریس -سراج 2003 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه جو آموزشی - دریم dreem :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه آسیب پذیری در برابر استرس- وارن و تال 1997 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مدیریت دانش :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه تعهد شغلی - بلاو :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر 1979 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر - 24 گویه :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی صداقتی فرد 1388 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه عدالت سازمانی - نیهوف و مورمن 1993 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش- بیشاب و بی اسچک 1994 :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه توانایی پژوهشی افراد- گراوند 56 گویه :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه عملکرد پژوهشی- گراوند 24 گویه :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مقیاس آگاهی مدرسه- هوی و گیج :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه جهت گیری معلم به تغییر مدرسه- هوی و اسمیت FCOS :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ساختار مدرسه توانمندساز ESS :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» رسشنامه عدالت سازمانی - هوی OJS :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه شاخص اثربخشی مدرسه - هوی SE-­Index :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه شاخص قلدری دانش آموزان- هوی و اسمیت B‐Index :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه شاخص حرفه ای بودن هوی و مک ماهون P‐Index :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رفتار شهروندی سامانی- هوی و دیپاولا OCB :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه توصیف جو سازمان OCI :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه دبیرستان OCDQ-RS :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه متوسطه OCDQ-RM :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه ابتدائی OCDQ-RE :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خوش ینی تحصیلی معلم دبیرستان - TOAS-S :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم ابتدائی- TAOS-E :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه آشفتگی اخلاقی MDS-R - 21 گویه ای :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه آشفتگی اخلاقی MDS - 38 گویه ای :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» ششمین همایش ملی آموزش در دانشگاه تربیت دربیر شهید رجائی :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خوش بینی تحصیلی مدارس SAOS -هوی 2005 :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه تشخیص سبک رهبری- هوی و تارتر LSD :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نقش جنسیت- بم :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه افتراقی مردانگی اوربون (ADMS) :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سبک اسنادی :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نشانه های توقف- میرز SSQ :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه عقاید پانیک- گرینبرگ :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ضربه عشق- راس :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی APPQ :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه گرایش به مصرف مواد- گل پرور :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سیاهه بی قراری کوهن – منسفیلد CMAL :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزیابی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس عملکرد سخنرانی SAS :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» آزمون درآمیختگی افکار ولز، جی ویلیام وکارت – رایت هاتون :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اتوماسیون اداری :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد نیکولاس و همکالان :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خدمات بانکداری اینترنتی :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مکانیسمهای دفاعی :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس کمال گرایی اهواز APS :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه منش و سرشت کولینجر TCI – 125 :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کانون توجه- وودی، چامبلس، گلاس :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه شناسایی عوامل فشارزای محیط کار - 32 گویه :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس گناه کوگلر و جونز :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس طهارت و نظافت- فتی :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اولیه سنجش حسادت با تکیه بر منابع اسلامی :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو SWS :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه شادمانی فوردایس :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس توانمندی من- بارون ESS :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه دعا صهبا قدس :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مهارت های مقابله ای روزنشتایل و کیف CSQ :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه دردهای مزمن محمدیان - 25 گویه :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مقابله با درد مزمن نیسن، ترنر، رومانو و استرل :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سبک های یادگیری ایزالم 97 :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی- 86 گویه :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس رویکردهای یادگیری میلر و همکاران :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزیابی دوران رشد افراد ترانس سکسوال :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس جایگاه کنترل لوفسون IPC :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کفایت شخصی هادیان فر :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس عزت نفس الیس پوپ :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس خلق و احساس در نوجوانان MFQ :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» نگرش نسبت به خلاقیت چارلز، لی و شیفر- 32 گویه :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس اعتیاد به اینترنت کاپلان :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس توانمندسازی اعضای مدرسه شورت و رینهارت SPES :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی، زایمان و مراقبت از کودک :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» اولین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق در دانشگاه تربیت دبیر :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی- 30 گویه :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 -ساله در مدرسه :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی دیگران- واتسون و فرند FNE :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش باورهای غیرمنطقی در خصوص ترس از عمل مقاربت :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رویارویی با بیماری نامیر و همکاران :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه بررسی وضعیت بیماران صرعی :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش آگاهی مادران عقب مانده ذهنی از کودک خود :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مراقبت از خود بیماران صرعی - 20 گویه :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نگرش نسبت به خودکشی - 40 گویه :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه عبارت های خودبیانی :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال ATQ :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه خود تاب آوری کلاهنن- 14 گویه :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه روابط زناشویی :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و شاخص عملکرد جنسی زنان- روزن :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سبک رهبری کلارک - 30 گویه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» آزمون مختصر معاینه وضعیت روانی MMSE :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و آزمون آسایش روانی - 40 گویه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی - 46 گویه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه وضعیت بیماران شدید روانی تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» نگرش بهوران نسبت به بیماریهای عصبی و روانی و عوامل ایجادکننده آنها :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه نگرش نسبت به روانپزشکی- 42 گویه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه طرحواره های ناکارآمد یانگ YSQ-SF :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه جبران یانگ YCI- 48 گویه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اجتناب یانگ– ریگ YRAI :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ - 20 گویه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش میزان اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ- 22 گویه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رجحان شغل WPI آمابایل و همکاران :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه توصیف شغل JDI اسمیت - 83 گویه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و چک لیست اختلال ریاضی :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش عوامل روانشناختی اختلالات کنش جنسی- 30 گویه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و فرم ارزیابی اختلالهای تفکر-عصمت دانش-43 آیتم :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و چک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا manic :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» آزمون حل مسئله ریاضی گل پرور :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری CRO :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه حل مسئله PSi هپنر- 35گویه :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده RFCP :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» CET خطاهای شناختی :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» مجموعه آزمونهای سرند شناختی :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ) :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس نگرش سنج دینی – تجدیدنظر شده (RAS-R) :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس سنجش دنیاگرایی براساس متون دینی اکبری :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس جهت گیری مذهبی بهرامی احسان :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه وسواسی – اجباری بازنگری فوا (OCI-R) :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه OBQ- باورهای وسواسی 44 :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس و موقعیت فشار زا CISS- اندلر و پارکر :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه علایم مرضی کودکان - فرم معلم CSI-4 :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس احساس خودکفایی کودکان :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس فعالسازی رفتاری برای افسردگی- کانتر BADS :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس افسردگی نوجوانان KADS-II کوتچر- 11 :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت- 64 گویه :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس هویت ورزشی AIMS برور :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» آزمون دلبستگی به والدین و همسالان IPPA :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و ابزار پیوند والدینی PBI پارکر و همکاران - 25 گویه :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سیاهه تجارب زندگی ساراسون - LES :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» کیفیت روابط پیرس و همکاران :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین مبلر- نانالی و اکمن - 33 گویه :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کیفیت ازدواج اسپانیر و گراهام- 19 گویه :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی CIEI پیکل - 65 گویه :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس معنای زندگی- استگر - MLQ :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه حوادث منفی زندگی- براهنی- 60 گویه :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و سیاهه رویدادهای زندگی جوانان براهنی - 66 ماده :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری- 40 گویه :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون- 20 گویه :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی DSES :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه هوش معنوی ناصری- 97 :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه اثر معنویت بر رفتار آوانتس - 24 گویه :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین - 17 گویه :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و آزمون رشد اجتماعی الیس وایتزمن- 27 ماده :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس اجتناب و فشار و ناراحتی اجتماعی SAD :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رفتارهای حمایتگرانه اجتماعی ISSB :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» فهرست ارتباط اجتماعی بیماران اسکیزوفرنی مزمن- 52 گویه :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» فهرست مهارتهای اجتماعی مخصوص بیماران اسکیزوفرنی ایران :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوان ایندربیتزن و فوستر TISS :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه گزارش صبحگاهی بیمارستان- 18 آیتم :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه طرحواره یانگ -فرم کوتاه 75 آیتمی :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت - 20 گویه :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و تست سازش یافتگی اجتماعی- 74 ماده :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سازگاری با دیابت سالیوان D.A.S -33 :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس درجه بندی سازگاری در زندگی- ماتئوس- 6 ماده :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» مقیاس سازگاری- کاخکی - 15 گویه :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن SAS :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و شاخص شدت بی خوابی مورین ISI :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه فراشناخت ها- بی خوابی MCQ-I :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه رفتارهای مرتبط با خواب ری و هاروی SRBQ :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس برانگیختگی پیش از خواب نیکاسیو PSAS :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب DBAS :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان پیش از دبستان (۶-۱) ساله – TAPQOL :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزیابی سلامت روان و علائم مرضی کودکان و نوجوانان 6 -14( (CSI- 4 :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه استرس هری HSI- فرم کوتاه- 56 گویه :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان- 39 گویه :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان- 37 گویه :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه سبک های یادگیری وارک vark - 13 :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس تجارب مثبت و منفی (SPANE) :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه آسیب به خود SHI سانسون و همکاران - 22 گویه :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه و مقیاس پیشرفت - 8 گویه ای :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» ‍پرسشنامه خود پنداره فضلی -28 گویه :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا OMSAT :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه استرس پلیس عملیاتیPSS - 20 :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه استرس پلیس ساز مانی و عملیاتیIPSS - 45 :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورون و فریدلندر 1998 - 43 گویه :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم مک لین 1993- 13 گویه :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه خود ارزیابی تعالی سازمانی EFQM- 90 گویه :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه اعتبار برند (نام تجاری) - 25 گویه :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند- 35 گویه :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه فرهنگ ایمنی - 61 گویه :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم (AAQ-II) :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه نگرش شغلی و سازمانی کارکنان- 61 گویه ای :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه خود اکتشافی self discovery :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه خود اکتشافی مالی وین کاتون 2005 financial self discovery :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه فعال سازی و بازداری رفتاری کارور و وایت 1994 BIS/BAS scales :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه اصلاح شده انگیزه های نوشیدن- بلک ول 2003 :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه ریسک استفاده از مواد وویشیک و همکاران 2002 :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه حسایت تنبیه و حساسیت پاداش توروبیا و همکاران 2001 -48 گویه :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی - 33 گویه :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در خرید اینترنتی- 50 گویه :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه انتخاب معلم نمونه با 25 گویه :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه نظام مدیریت جانشین پروری در سازمان -کیم 2006 :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه شایستگی دانشجویان پرستاری در ارایه مراقبت های معنوی- 27 گویه :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه دعاهای بعد از نماز- 17 گویه :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان- 15 گویه :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» چکیده مقاله :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» چکیده مقاله :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» چکیده مقاله :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» چکیده مقاله :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» هشتمین کنفرانس ملّی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» چکیده مقاله :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» پوستر برتر کنفرانس :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» معرفی 43 پایگاه دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
» صفحه استخدامی ها :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نمونه تحلیل های آماری سفارش شده :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نمونه سوالات کنکور دکتری 92 :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» Top 20 arts and humanities universitiesبیست دانشگاه برتر جهان در علوم انسانی :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» free educational courses دوره های آموزشی آنلاین و رایگان :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» 15 دانشگاه برتر ایالات متحده در رشته مدیریت آموزشی :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» چند سایت مرتبط با مدیریت آموزشی :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» برترین مجلات علمی پژوهشی حوزه مدیریت آموزشی در سطح دنیا :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» HOW to GET PHD :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» 3 سایت مفید :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» تغییر پارادایم های آموزشی و عبور از نظام آموزشی مدرنیسم :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» همایش مدیران آموزش :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخ های کنکور دکتری 90 :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» دانلود رایگان پرسشنامه :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» نمونه هایی از آزمون زبان MSRT :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» چند نرم افزار مفید و کاربردی :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» مسائل و چالش های مدیریت و مدیریت آموزشی در ایران :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» مدیریت قلب ها :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» دوره آموزشی با اعطای گواهینامه :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» دو سایت مفید :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» پایگاه ها و منابع اطلاعاتی دسترسی باز (Open Access) :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» معرفی کتب کنکوری :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» معرفی کتاب :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» دانلود رایگان فلش کارت های تئوری های مدیریت :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» جذب 50 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری مدیریت آموزشی در دانشگاه ها :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» کنفرانس 91 :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» منابع مناسب برای مطالعه دکتری مدیریت آموزشی :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» آمادگی مصاحبه دکتری :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» نمونه درصدها و رتبه های داوطلبین آزمون دکتری در رشته برنامه ریزی درسی :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» نمونه درصدها و رتبه های داوطلبین آزمون دکتری در رشته مدیریت آموزشی :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» همایش، کنفرانس و سمینار :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» اولین همایش ملی آموزش مدیریت و رهبری :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چهارمین همایش ملی آموزش :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پاسخ تشریحی آزمون دکتری تخصصی :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» کنفرانس های خارج از کشور :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» کتاب های جدید در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» مقاله های خواندی و تاپ پایگاه سیج در سال 2011 :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» استفاده رایگان از پایگاه اطلاعاتی سیج تا پایان سال 2011 :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان و استراتژی های دانش :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» چهارمین همایش ملی آموزش :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» د عوت به همکاری :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» هر چه می خواهد دل تنگت بگو :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» مجلات لاتین تخصصی در حیطه آموزش :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» معرفی کتاب :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جدول نمونه گیری مورگان :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» مشکلات دانشجویان :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
» سرفصل هایی برای معلمان و مربیان :: جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
» منابع GMAT :: پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
» گرفتن اپلای :: پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
» زبان آموزان :: پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
» دانشگاهیان بدانند :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» مدیریت آموزشی در سطح فردی یا خود مدیریتی در آموزش :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» چکیده مقاله :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» باز هم تغییر منابع :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
» مجلات علمی علوم تربیتی :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» نمونه سوألات آزمون زبان و استعداد تحصیلی دکتری سراسری :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» دانلود آزمون ها و پرسشنامه ها+گروه روانشناسی :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» دروس رایگان دانشگاهی از دانشگاه های برتر جهان :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» همایش آمایش آموزش عالی با حضور روسای دانشگاهها :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» نتایج نظرسنجی گذشته :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» شرایط اعطای بورس دکتری خارج از کشور :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
» هفت عادت مردمان موثر :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» پروفسور محمد علی طوسی، پدر علم مدیریت آموزشی در ایران :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» چکیده مقاله :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» ارسال مقاله به مجلات :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» متن کامل آیین نامه آزمون مقطع دکتری :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» همایش دانشگاه شهید بهشتی :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» فرمت APA :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» کتاب مدیر :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» نتایج نظرسنجی قبلی :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» آزمون دکتری: متمرکز یا نامتمرکز؟ :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» پست مدرن و مدیریت نظام آموزشگاهی :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» فرهنگ و اصلاحنامه تخصصی علوم تربیتی :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» لینک های پژوهشی :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
» دستورالعمل ها و راهنماهای مفید :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
» موشکافی نگاه های نافذ :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» نمونه رتبه دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1387) :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» ابر موتور های جستجو :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» پایگاه های اطلاعاتی منحصرا تمام متن و رایگان :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» تغییر رشته به علوم تربیتی 1 :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» ظرفیت دانشگاه در کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1(سال1388) :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۱) :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» عناوین و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» عناوین دروس دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری مدیریت آموزشی :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» مهمترین گرایش های مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» نمونه سوالات درس مدیریت آموزشی در آزمون دکتری مدیریت آموزشی :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» چولگی در اندیشه پژوهانه :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» تدابیر بدون مرز :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» تعلیمات سخیفانه هالیوودی - ضد ایرانی :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» تلمّذ :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» معرفی کتاب :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» تجدید چاپ " مدیریت قلب ها" :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» خلاصه ای از کتاب "مدیریت قلب ها" :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» معرفی کتاب :: پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩