مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه حسایت تنبیه و حساسیت پاداش توروبیا و همکاران 2001 -48 گویه

سازنده ابزار: توروبیا و همکاران  2001 

تعداد گویه: 48

مولفه: 2 مولفه حسایت تنبیه و حساسیت پاداش 

مقیاس: بلی/خیر

تفسیر: دارد

نمره گذاری: دارد

روایی: عاملی تاییدی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: انگلیسی

منبع: کوگسول و همکاران

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک