مدیران آموزشی Educational Administrators


+ نمونه سوالات درس مدیریت آموزشی در آزمون دکتری مدیریت آموزشی

1-نقش هریک از نظریه پردازان رشته مدیریت آموزشی در تبیین مفاهیم بنیادی این رشته را با رویکرد تحلیلی – انتقادی ، تشریح کنید .

2-مجهولات اصلی و اختصاصی دانش مدیریت آموزشی کدامند ، این دانش در سدد پاسخ به چه سوالات اساسی است که رشته های دیگر مثل مدیریت عمومی ، مدیریت منابع انسانی ، روانشناسی تربیتی ، اقتصاد آموزش ، برنامه ریزی آموزشی و رفتار سازمانی ، قادر به پاسخ به آنها نمی باشند ؟

3-متغیر های مستقل و متغیرهای وابسته اساسی که جهتگیری پژوهشی دانش مدیریت آموزشی را شکل می دهند کدامند ، روابط آنها را تحلیل کنید .

4-کدامیک از مفاهیم دانش مدیریت آموزشی ، مستلزم تبیین فلسفی هستند ، این مفاهیم را ذکر کرده و تبیین کنید .

5-مفاهیم متناقض در دانش مدیریت آموزشی کدامند ، این تناقضات را حل کنید .

6-کارکردهای اصلی مدیریت آموزشی را ذکر کرده و رابطه آنها را با متغیرهای وابسته و مستقل اساسی رشته مدیریت آموزشی ، تبیین کنید .

7-تفاوت هدف علم مدیریت آموزشی و هدف عمل مدیریت آموزشی را تشریح کنید و روابط آنهارا تحلیل کنید .

8-دامنه شمول سازمانهای آموزشی را بیان کنید و ضمن طبقه بندی انواع سازمانهای آموزشی ، ویژگی های خاص هر طبقه و خصوصیات مدیریت بر هریک از آنها را تشریح کنید .

9-چالش های مدیریت آموزشی در ابعاد نظری ، عملی و پژوهشی را تشریح کنید .

منبع: آکادمی مدیریت آموزشی

نویسنده : مدیر ; ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
comment نظرات () لینک