مدیران آموزشی Educational Administrators


+ منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

حتما در جریان سراسری شدن کنکور دکتری هستید. این بدان معنی نیست که شما دوستان باید این منابع را مطالعه کنید چون:

از آنجایی که سیاست های کشور ما حساب و کتاب ندارد و معلوم نیست که در صورت عملی شدن فرضیه سراسری شدن کنکور دکتری، لیست منابع مورد نیاز جهت مطالعه را انتشار دهند، این منابع می تواند مفید واقع شود. البته به طور قطع یقین 70 درصد منابع همین موارد زیر خواهد بود. چون اساتید دانشگاه شهید بهشتی جز اساتید ذی نفوذ حوزه ما در مجامع مختلف هستند.

 

تئوری های سازمان و مدیریت :

تئوریهای سازمان: مدرن ، پست مدرن ، نمادین و تفسیری ، تالیف : مری جو هچ ، مترجم: دکتر دانایی فرد، انتشارات افکار .

تئوری سازمان ، تالیف استیفن رابینز ، ترجمه دکتر الوانی و دکتر دانایی فرد ، انتشارات صفار.

نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان : عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی ، تالیف : گارت مورگان و گیبسن بارل ، ترجمه: محمد تقی نوروزی، انتشارات سمت.

مبانی فلسفی تئوریهای سازمان ، تالیف:  دکترمیرزایی اهرنجانی،  انتشارات سمت .

نظریه‌های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسانوین گرایی ،  مؤلف: دکتر حسین رحمان سرشت ، انتشارات: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر.

سازمانها : سیستم های حقیقی ، حقوقی و باز ، تالیف:  ریچارد اسکات ، ترجمه : دکتر محمد رضا بهرنگی ، انتشارات کمال تربیت .

نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز ، تالیف : تفرشی ، سعیدآبادی ، خدیوی ، انتشارات فراشناختی اندیشه .

تئوری و طراحی سازمان (جلد اول و دوم) ، مولف: ریچارد ال دفت ، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان .

نظریه پردازان علم سازمان ، تالیف:  جمعی از نویسندگان ، ترجمه: دکتر کبیری و دکتر میرکمالی انتشارات یسطرون  . 

مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی. 

مدیریت آموزشی :

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ، تالیف : دکتر علی علاقه بند ، نشر روان.

برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی ، تالیف : جری هرمن ،  ترجمه : دکتر علی علاقه بند  ، نشر روان.

تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی ، تالیف : وین ک هوی ،  سیسیل جی میسکل ،  ترجمه: دکتر میر محمد سید عباس زاده ، انتشارات دانشگاه ارومیه .

رویکردهای نوین به مدیریت آموزشی  ، تالیف: گروه کارشناسان  OECD  ، ترجمه :دکتر محمد رضا آهنچیان و دیگران ، انتشارات رشد .

چالش های مدیریت آموزشی ، تالیف: مایک باتری ، ترجمه: دکتر علی اکبر امین بیدختی ، انتشارات دانشگاه سمنان . 

بالانشینی مدیریت آموزشی،  تالیف فدریکو مایور ، ترجمه: دکتر علی رووف ، انتشارات آستان قدس رضوی .

مدیریت آموزشی ، تالیف: دکتر علی شیرازی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

مقدمات مدیریت آموزشی ، تالیف: دکتر علی علاقه بند  ،  نشر روان  .

کلیات مدیریت آموزشی ، تالیف: دکتر میر محمد سید عباس زاده ، انتشارات دانشگاه ارومیه .

مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی،  تالیف: حمید رحیمی و محمد نجفی،  نشر جاودانه .

خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی ، تالیف: رمضان جهانیان و دیگران ، ناشر اسپند هنر .

ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی ،تالیف:  فیلیپ ژ اسمیت ، ترجمه: دکتر محمد رضا بهرنگی ، انتشارت گلچین .

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: دکتر محمد یارمحمدیان و دیگران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .

رهبری و مدیریت آموزشی ، تالیف: دکتر سید محمد میر کمالی ، انتشارات یسطرون .

مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش  ، تالف: سالیس ادوارد ، ترجمه: سید علی حدیقی ، انتشارات هوای تازه ( نشر هستان ).

مدیریت کیفیت جامع در آموزش ، تالیف:  عباس زند باف ، ناصر آزاد ، ناشر روزنه کار .

فرایند برنامه ریزی - سیاستگذاری در آموزش ، تالیف: وادی حداد ، ترجمه: غلامرضا گرائی نژاد ، ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

مقالات  جناب آقای دکتر پرداختچی و مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی. 

برنامه ریزی آموزشی :

دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: دکتر فریده مشایخ ، انتشارات سمت .

فرایند برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: مشاوران یونسکو ، ترجمه: دکتر فریده مشایخ ، انتشارات مدرسه.

مبانی برنامه ریزی آموزشی  ، تالیف: دکتر بهرام محسن پور  ، انتشارات سمت .

اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی  ، تالیف: دکتر سیاوش خلیلی شورینی ، انتشارات یادواره کتاب .

برنامه ریزی توسعه دانشگاهی ، تالیف: دکتر یمنی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی ، تالیف: راجر کافمن و جری هرمن ، ترجمه: دکتر عباس بازرگان و دکتر فریده مشایخ انتشارات مدرسه .

برنامه ریزی آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی ،تالیف: تی یری مالان ، ترجمه: دکتر سعید بهشتی ، تهرات ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی .

برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: گری آکرمن ، ترجمه: دکتر غلامعلی سرمد ، تهران ، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. 

مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی. 

آمار :

آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم) : تحلیل آماری، تالیف:دکترعادل آذر و دکتر منصور مؤمنی انتشارات سمت .

استنباط آماری در علوم رفتاری ، تالیف :   دکتر حیدر علی هومن ، انتشارات سمت .

تحلیل داده های طبقه ای و مدلهای خطی لگاریتمی در پژوهش علمی ، تالیف :  دکتر حیدر علی هومن ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی . 

روابط انسانی و رفتار سازمانی:

مبانی رفتار سازمانی، مؤلف: دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت .

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی ، مؤلف: دکتر غلامعلی سرمد ، انتشارات سمت .

رفتار سازمانی (3 جلد فرد، گروه و سازمان) مؤلف: استیفن پی‌ رابینز، مترجم: دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی .

مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی  ، تالیف: مارک هنسن  ،ترجمه: دکتر محمد علی نائلی ، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

انگیزش در سازمانها ، تالیف: دکتر محمد علی نائلی ، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

مدیریت رفتار سازمانی : کاربرد منابع انسانی ، تالیف پاول هرسی و کنت بلانچارد  ، ترجمه :دکتر قاسم کبیری ، انتشارات جهاد دانشگاهی .

مبانی رفتار سازمانی ، مولف : استیفن رابینز ، مترجم: دکتر قاسم کبیری ، انتشارات دانشگاه آزاد .

مقالات جناب آقای دکتر پرداختچی و مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.  

روش تحقیق :

روش تحقیق در مدیریت (جلد اول و دوم) ،جلد اول: رویکرد کمی ـ جلد دوم: رویکرد کیفی ، تالیف : دکتر دانایی‌فرد، دکتر الوانی و دکتر آذر، انتشارات صفار.

روش تحقیق در علوم رفتاری  تالیف: دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی ، موسسه نشر آگه.

شناخت روش علمی در علوم رفتاری ، تالیف :  دکترحیدر علی هومن ، انتشارات سمت .

راهنمای عملی پژوهشهای کیفی ، تالیف:   دکتر حیدر علی هومن ، انتشارات سمت . 

مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته ، تالیف : دکتر عباس بازرگان ، انتشارات دیدار .

زبان تخصصی:

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت ، تالیف:   دکتر فرهادمشفقی ، انتشارات سمت.

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، تالیف:   دکتر منصور کوشا ، انتشارات سمت .

Educational Administration: Theory, Research, and Practice,. W .K. Hoy and  C. G. Miskel , McGraw-Hill, Boston ,  2001.

New Foundations for Knowledge in Educational Administration, Policy, and Politics: Science and Sensationalism ,Douglas E Mitchell , Routledge ,2006.پیشنهاد می شود جهت تسلط بیشتر بر واژگان زبان تخصصی از کتاب زیر نیز استفاده شود :

فرهنگ واژگان مدیریت آموزشی ، تالیف نادیا هاشمی ، انتشارات ودیعت .

توجه : بخشی از سوالات بصورت پرسش و پاسخ به زبان انگلیسی است .

مصاحبه:

 

 

مصاحبه شامل بررسی محتوای پایان نامه ، مقالات، پروژه ها، تدریس و سخنرانی علمی، تألیف کتاب و ارائه سمینار و کنفرانس های علمی است. در مصاحبه بیشتر انگیزه دانشجو برای تحصیل در مقطع دکترا پرسیده می شود.  مجموع نمره مصاحبه و نمره آزمون کتبی ، تعیین کننده نمره قبولی قطعی می باشد.سوالات عمدتاً روی مباحث جدید متمرکز  است. بعنوان مثال بحث های مدیریت کیفیت، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، مدیریت آموزشی نوین، پارادایم کوانتومی در مدیریت و ... در سوالات مشاهده می شود.

 

توجه

منابع فوق مهمترین منابع سوالات آزمون دکتری مدیریت آموزشی است و داوطلب باید تا حد امکان   سایر منابع جدید و مقالات ذیربط در نشریات فارسی و انگلیسی را نیز مطالعه کرده و از قدرت تجزیه و تحلیل بالا و تسلط کافی به زبان انگلیسی برخوردار باشد  . قابل ذکر است سوالات آزمون کتبی بصورت استنباطی و تحلیلی - تشریحی است و پاسخ به آنها مستلزم درک عمیق مفاهیم  علمی است .

منبع: آکادمی مدیریت آموزشی

نویسنده : مدیر ; ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
comment نظرات () لینک