پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده POS

سازنده ابزار: ایسنبرگر 1986

تعداد گویه/سوال: 8

مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی

مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: انگلیسی

تعداد صفحات: 2صفحه

منبع: مک کوک 2002

 

کلیک کنید

 

 

/ 0 نظر / 218 بازدید