پرسشنامه و مقیاس جهت گیری مذهبی بهرامی احسان

سازنده ابزار: بهرامی احسان، هادی 1380

تعداد گویه: 45

مولفه/زیر مقیاس:1. ابعاد تامین کننده جهت گیری مذهبی (اعتقاد به خداوند و روز جزا، اعتقاد به یاری مردم و نیازمندان، اعتقاد به یاری خداوند در روزهای سخت و ...) 2. عاملی منفی در جهت گیری مذهبی (فقدان مهار خود در مواجهه با گناه، نا شکیبایی در برابر نتیجه کار و تمایل به کسب فوری نتیجه یا دنیا گرایی و ...)

مقیاس: طیف 5 در جه ای لیکرت

تفسیر: ندارد

نمره گذاری: دارد

روایی:  سازه ای و محتوایی و همزمانی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ و دونیم کردن و اسپیرمن و بازآزمون دارد

زبان: فارسی

منبع:  بهرامی احسان، هادی(1380).

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

/ 1 نظر / 780 بازدید

شماره حساب رو بزنید