پرسشنامه برجستگی شغلیCSS گرین هوس 1971

سازنده ابزار: گرین هوس 1971

تعداد گویه/سوال: 27

مولفه/زیر مقیاس: 3 زیر مقیاس: اهمیت نسبی کار، تفکر و برنامه ریزی کاری، نگرش های کلی به کار

مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی و سازه ای دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: انگلیسی

تعداد صفحات: 5 صفحه

منبع: سوسگیت 2005

 

کلیک کنید

 

 

/ 0 نظر / 171 بازدید