پرسشنامه آشفتگی اخلاقی 18 گویه

سازنده ابزار: -

تعداد گویه/سوال: 18

مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی

مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 2 صفحه

منبع: -

 

کلیک کنید

 

 

/ 0 نظر / 252 بازدید