پرسشنامه فرصت درک شده برای پاداش POR

سازنده ابزار: -

تعداد گویه/سوال: 6

مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی

مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: انگلیسی

تعداد صفحات: 2صفحه

منبع: مک کوک 2002

 

کلیک کنید

 

/ 0 نظر / 136 بازدید