معاوضه پرسشنامه و ابزار

آیا می دانید که:

 وبسایت مدیران آموزشی برای تمامی کاربران امکان معاوضه پرسشنامه، مقیاس و سیاهه به طور رایگان را فراهم کرده است.

1پرسشنامه از شما در ازای

 2پرسشنامه از ما

نکته: تنها پرسشنامه هایی معاوضه خواهد شد که دارای نمره گذاری، روایی، پایایی و منبع باشند؛ همچنین در میان مجموعه ابزارهای وبسایت مدیران آموزشی نباشند.

/ 0 نظر / 234 بازدید