پست های ارسال شده در مهر سال 1389

همایش دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیهسته پژوهشی مدیریت و رهبری در نظام های آموزشی ایران برگزار می کندهمایش مدیریت آموزش سازمانی             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید