پرسشنامه تلاش ادراک شده برون و لایت 1996

سازنده ابزار: برون و لایت 1996

تعداد گویه/سوال: 7

مولفه/زیر مقیاس: 2 عاملی: تعهد زمانی و شدت کاری

مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی و سازه ای دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: انگلیسی

تعداد صفحات: 2صفحه

منبع: مک کوک 2002

 

کلیک کنید

 

 

/ 0 نظر / 134 بازدید