پرسشنامه گرایش به مصرف مواد- گل پرور

سازنده ابزار: محسن گل پرور

تعداد گویه/سوال: 54

مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی

نمره گذاری: دارد

مقیاس/طیف: بلی/خیر

تفسیر: دارد. 30 سوال مثبت و 24 سوال منفی

روایی:   سازه ای و همزمانی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع:  محسن گل پرور

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

/ 0 نظر / 221 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.