پرسشنامه خود تنظیمی درمان TSRQ

سازنده ابزار: لوسکیو و همکاران 2007

تعداد گویه/سوال: 15

مولفه/زیر مقیاس: 4 عاملی: انگیزش خودمختار، تنظیم درونی، تنظیم بیرونی و انگیزش

مقیاس/طیف: 7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی و سازه ای دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: انگلیسی

تعداد صفحات: 3 صفحه

منبع: لوسکیو و همکاران 2007

 

کلیک کنید

 

 

/ 0 نظر / 155 بازدید