# دانلود_پرسشنامه_روانشناسی

پرسشنامه خودکارآمدی ادارک شده کلی شوارتز و همکاران 2000

سازنده ابزار: شوارتز و همکاران 2000 تعداد گویه/سوال: 10 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 4درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

پرسشنامه و سیاهه سبک یادگیری جاکوبز و فارمن- فرم کارآموز

سازنده ابزار: جاکوبز و فارمن تعداد گویه/سوال: 36 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: وابستگی، استقلال و همکاری مقیاس/طیف: بلی/خیر نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های بورس اوراق بهادار

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 25 مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: رضایت کارکنان، کیفیت محصول، مشارکت اجتماعی، محیط طبیعی و تنوع در نیروی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

پرسشنامه و مقیاس حس کارآمدی معلم- فرم بلند 24- وولفولک هوی و موران 2001

سازنده ابزار: وولفولک هوی و موران 2001 تعداد گویه/سوال: 24 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: کارآمدی در تعهد دانش آموزان، کارآمدی در استراتژی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

پرسشنامه کمال گرایی فراست

سازنده ابزار: فراست تعداد گویه/سوال: 34 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

پرسشنامه نیازهای آلدرفر ERG

سازنده ابزار: آلدرفر 1972 تعداد گویه/سوال: 12 مولفه/زیر مقیاس: 3 بعد: وجود، وابستگی و رشد مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها- جونز و فیفر1973

سازنده ابزار: جونز و فیفر 1973 تعداد گویه/سوال: 20 مولفه/زیر مقیاس: 5 بعد: خودشکوفایی، احترام، اجتماعی، امنیت و اساسی مقیاس/طیف: 7 درجه ای/ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی- ریف RSPWB-84

سازنده ابزار: ریف 1989 تعداد گویه/سوال: 84 مولفه/زیر مقیاس: 6 عاملی مقیاس/طیف: 6 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

پرسشنامه تفکر انتقادی - واتسون و گلیزر 1984- 80 گویه ای

سازنده ابزار: واتسون و گلیزر 1984 تعداد گویه/سوال: 80 مولفه/زیر مقیاس: 11 بعد مقیاس/طیف: ص/غ و سازگار/ ناسازگار و است/ نیست نمره گذاری: دارد تفسیر: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید