# علوم_تربیتی

پرسشنامه خودکارآمدی ادارک شده کلی شوارتز و همکاران 2000

سازنده ابزار: شوارتز و همکاران 2000 تعداد گویه/سوال: 10 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 4درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

پرسشنامه و سیاهه سبک یادگیری جاکوبز و فارمن- فرم کارآموز

سازنده ابزار: جاکوبز و فارمن تعداد گویه/سوال: 36 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: وابستگی، استقلال و همکاری مقیاس/طیف: بلی/خیر نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

پرسشنامه کمال گرایی فراست

سازنده ابزار: فراست تعداد گویه/سوال: 34 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی- ریف RSPWB-84

سازنده ابزار: ریف 1989 تعداد گویه/سوال: 84 مولفه/زیر مقیاس: 6 عاملی مقیاس/طیف: 6 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

پرسشنامه تفکر انتقادی - واتسون و گلیزر 1984- 80 گویه ای

سازنده ابزار: واتسون و گلیزر 1984 تعداد گویه/سوال: 80 مولفه/زیر مقیاس: 11 بعد مقیاس/طیف: ص/غ و سازگار/ ناسازگار و است/ نیست نمره گذاری: دارد تفسیر: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید

پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت - 20 گویه

سازنده ابزار: میلر و اسمیت تعداد گویه: 20 مولفه/زیر مقیاس:تک عاملی مقیاس: طیف لیکرت 5 درجه ای تفسیر: دارد نمره گذاری: دارد روایی:  ندارد پایایی: آلفای کرانباخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 315 بازدید