پرسشنامه عملکرد در نقش ویلیامز و اندرسون 1991

سازنده ابزار: ویلیامز و اندرسون 1991

تعداد گویه/سوال: 7

مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی

مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: انگلیسی

تعداد صفحات: 2 صفحه

منبع: مک کوک 2002

کلیک کنید

/ 0 نظر / 224 بازدید